skip to Main Content

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

Ponúkame Vám spoluprácu pri spracovaní účtovníctva. Sme odborníci s dlhoročnými skúsenosťami. Našou prioritou je dlhodobý spokojný vzťah.

Jednoduché účtovníctvo

 • Vedenie peňažného denníka
 • Vedenie knihy odoslaných faktúr
 • Vedenie knihy došlých faktúr
 • Vedenie pokladničných kníh
 • Vedenie knihy sociálneho fondu
 • Evidencia majetku (dlhodobého aj krátkodobého)
 • Ďalšie evidencie vyplývajúce zo zákonných povinností
 • Sledovanie oznamovacích povinnosti
 • Poradenstvo
 • Ostatné podľa potrieb zákazníka

Ďalšie služby:

 • Zavedenie novej firmy
 • Zavedenie firmy počas účtovného obdobia
 • Vypracovanie a podanie daňového priznania
 • Nárazové spracovanie účtovníctva
 • Vypracovanie smerníc podľa požiadaviek
 • Výstupy podľa požiadaviek

 

Podvojné účtovníctvo

 • Vedenie účtovnej osnovy
 • Vedenie hlavnej knihy
 • Vedenie kníh pokladní
 • Vedenie knihy odoslaných faktúr
 • Vedenie knihy došlých faktúr
 • Vedenie knihy sociálneho fondu
 • Evidencia majetku (dlhodobého aj krátkodobého)
 • Ďalšie evidencie vyplývajúce z platnej legislatívy
 • Ostatné evidencie podľa požiadaviek zákazníka

Ďalšie služby:

 • Zavedenie novej firmy
 • Zavedenie firmy počas účtovného obdobia
 • Vypracovanie a podanie daňového priznania
 • Nárazové spracovanie účtovníctva: cena dohodou
 • Vypracovanie smerníc
 • Výstupy podľa želania: cena dohodou
 • Mesačné alebo štvrťročné uzávierky: cena dohodou
 • Ekonomické a účtovné poradenstvo a zastupovanie

Mzdy, personalistika

 • Spracovanie mzdy pracovníka
 • Prehľady
 • Výplatné pásky, výplatnú listinu
 • Výkazy pre poisťovne
 • Prehľady pre daňový úrad
 • Bankové príkazy na úhradu:
  • miezd pracovníkov
  • odvody poisťovniam
  • odvod dane zo mzdy

Cestovné účty, knihy jázd

 • Kniha jázd
 • Cestovné účty
 • Spracovanie tuzemských a zahraničných cestovných účtov

Analýza a oceňovanie majetku a podniku

Oceňovanie podniku – sprostredkovane
Pri podnikaní je nevyhnutná potreba poznať vedľa účtovnej hodnoty spoločnosti aj hodnotu trhovú.
Vypracovanie ocenenia podniku- spoločnosti.

Oceňovanie – stanovenie výšky podielov
Stanovenie výšky obchodných podielov spoločností spoločníkov pre prípad odpredaja, resp. vyplatenia spoločníka.

Oceňovanie majetku
Spracovanie oceňovania majetku ako celku alebo ako aj jednotlivých častí majetku.

Popri oceňovaní spoločnosti ponúkame:
Kalkulácie, analýzy , rozpočty, oceňovanie majetku a záväzkov.

Služby poskytujeme dodávateľským spôsobom:

spracovaním dokladov v podmienkach našej spoločnosti
s využitím licencie dodávateľa SW MRP

spracovaním dokladov elektronicky – vzdialeným prístupom

 • V podmienkach spoločnosti dodávateľa s využitím licencie dodávateľa SW MRP systém K/S – klientska stanica – umožňuje zákazníkovi internetový prístup
  k účtovným údajom danej firmy,
 • V podmienkach spoločnosti zákazníka s využitím licencie zákazníka SW PROLUC, SW OMEGA, OLYMP, SW SOFTIP, SW POHODA a po vzájomnej dohode na podmienkach aj iné SW

Ostatné služby

Popri základných službách v oblasti účtovníctva poskytujeme aj služby v nasledujúcich oblastiach:

 • účtovné poradenstvo a konzultácie (telefonické, mailové a osobné konzultácie s našimi odborníkmi)
 • riešenie rozsiahlejších či spečifických účtovných problémov a zadaní
 • spolupráca a konzultácia pri zostavovaní účtovných závierok
 • spolupráca v oblasti konsolidácií
 • spolupráca v oblasti účtovnej metodiky
 • … a ďalšie ekonomické a administratívne činnosti
Back To Top